Marksanering för en bättre miljö

Insert - Soil Remediation 5Det finns flera olika typer av sanering beroende på vilken typ av miljöproblem som marken är utsatt för. I vissa fall är en biologisk behandling aktuell. Det går också att benämna den biologiska behandlingen som bioremediering. Polycykliska aromatiska kolväten är ofta illaluktande ämnen som finns i stenkol och råolja, (eller petroleum som det även kallas) men också bildas vid förbränning av organiskt material.

När det gäller råolja och polycykliska aromatiska kolväten (som också går under förkortningen PAH) går det att sanera genom att marken ympas med bakterier och svampar, gödslas eller sås in med växter på ett sätt som gör att mikroorganismer som bryter ner de oönskade ämnena gynnas och ges möjlighet att verka. En växt som kan användas är till exempel fodergetrutan, som har ett rotsystem som gynnar de mikroorganismer som är experter på att bryta ned petroleum.

Du kan också bli av med förorening av PAH och råolja genom att lägga upp i jordmassor om fyra tusen till fem tusen ton vardera och ger syre, näring och vatten. Detta kan göras genom att flytta jorden på plats och brukar ta alltifrån två till tolv månader, beroende på effektivitet och föroreningsgrad.

Det finns en marksaneringsmetod som kallas jordtvätt och innebär att jorden sorteras i olika partikelstorlekar. Från denna sortering får man ut en leraktig jord som då innehåller hög halt av förorenade ämnen som sedan deponeras.

Du kan också hetta upp jord till 400-500 grader så att de polycykliska aromatiska kolvätena förångas. Detta är en effektiv metod men också mycket kostsam och som genom sin höga åtgång av energi inte är helt miljövänlig utifrån ett brett perspektiv. Ofta är det olja från icke förnyelsebara källor såsom diesel som används till att värma upp dessa anläggningar. Att bekämpa olja med olja är inte helt försvarbart ur ett ekologiskt perspektiv, menar motståndare till denna metod.